Khó khăn xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể cơ quan sắp được “gỡ”

Bất cập trong xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể cơ quan đang được khắc phục

Theo hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đã gửi tới Bộ Tư pháp để làm mới việc xử lý tài sản công sau sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc giải thể một số cơ quan.

Trong trường hợp này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công không còn tồn tại nên việc thực hiện quy trình xử lý tài sản công như hiện tại không phù hợp. Điều này bởi vì quy trình hiện tại được áp dụng dựa trên cơ quan có tài sản đề xuất và lập hồ sơ.

Từ đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung quy định về việc xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể.

Các quy định mới về xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể cơ quan

Cụ thể, cơ quan nhà nước thuộc đối tượng thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể có trách nhiệm thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản quản lý, sử dụng của cơ quan và chịu trách nhiệm xử lý tài sản phát hiện thừa/thiếu qua kiểm kê theo quy định của pháp luật.

Đối với tài sản không phải của cơ quan (tài sản nhận giữ hộ, tài sản mượn, thuê của tổ chức, cá nhân khác,…), cơ quan Nhà nước thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan Nhà nước thuộc đối tượng thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể có trách nhiệm lập phương án xử lý, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, đề xuất phương án xử lý tài sản, gửi xin ý kiến cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công cùng cấp. Căn cứ ý kiến của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công, đơn vị hoàn thiện phương án xử lý tài sản để lập Đề án sáp nhập/hợp nhất/chia tách/giải thể (trong đó có phương án xử lý tài sản), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Phương án xử lý tài sản phải tuân thủ đúng hình thức xử lý tài sản quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của Chính phủ.

Căn cứ Đề án sáp nhập/hợp nhất/chia tách/giải thể được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan nhà nước (pháp nhân cũ) có trách nhiệm báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý tài sản công xem xét, quyết định việc xử lý tài sản, trên cơ sở đó tổ chức xử lý tài sản. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện xử lý tài sản tuân theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định số 151/2017 của Chính phủ.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước (pháp nhân cũ) đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn thiện việc xử lý tài sản, bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ quyết định giao cho pháp nhân mới sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất thực hiện các công việc còn lại hoặc giao cho cơ quan quản lý cấp trên thực hiện các công việc còn lại của việc xử lý tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm theo dõi tài sản và không hạch toán vào tài sản được giao quản lý, sử dụng của cơ quan.

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các trường hợp đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể mà khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đã có hoặc chưa có đề án/phương án xử lý tài sản.

Khó khăn trong việc thanh lý, bán đấu giá trụ sở dư thừa

Như đã đưa tin trước đó, Bộ Nội vụ cho biết sau khi sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước đã giảm từ 713 đơn vị xuống còn 705 đơn vị (giảm 8 đơn vị).

Đối với cấp xã, sau khi thực hiện sắp xếp 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, số lượng xã trong cả nước đã giảm từ 11.160 xuống còn 10.599 xã (giảm 561 đơn vị). Một số tỉnh gặp khó khăn lớn trong việc xử lý tài sản công sau sáp nhập, giải thể, chẳng hạn như Hòa Bình giảm 59/210 đơn vị cấp xã, Cao Bằng giảm 38/199, Phú Thọ giảm 52/277, Hà Tĩnh giảm 46/262, Thanh Hóa giảm 76/635, Lạng Sơn giảm 26/226, Quảng Trị giảm 16/141, Hải Dương giảm 29/264 xã.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện, xã đã xảy ra tình trạng nhiều trụ sở bỏ không, chưa được sử dụng. Việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá một số trụ sở, tài sản công dư thừa sau sáp nhập đang gặp nhiều khó khăn.

Một số địa phương còn ngại ngần trong việc thanh lý, bán đấu giá trụ sở. Xác định giá đất cụ thể trước khi xác định giá khởi điểm bán đấu giá đang rất khó khăn, phức tạp do công năng, giá trị sử dụng, vị trí của các trụ sở, tài sản bán đấu giá không phù hợp với mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ, làm nhà ở của các đối tượng có nhu cầu.

Tin Nóng Trong Ngày

(Vui lòng nhấp vào Tin Nóng Trong Ngày để đọc các tin tức nóng hổi)